Μανιφέστο Future-Fit (Έτοιμοι για το Μέλλον)

Αυτό το συλλογικό έργο αναγγέλλει μια στρατηγική προσέγγιση, με βάση το Μανιφέστο της ευέλικτης μεθοδολογίας έτσι ώστε οι οργανισμοί να εξερευνήσουν νέες δυνατότητες, να επιδιώξουν νέα σύνορα και να δημιουργήσουν νέες όψεις του μέλλοντος με τόλμη.
Οι οργανισμοί Future-Fit, σε συνδυασμό με τη δική τους Κοινότητα υπαλλήλων, πελατών, συνεργατών, ακαδημαϊκών και κυβερνήσεων, εκτιμούν την αξία των παρακάτω:
Συνεργατική κουλτούρα έναντι της ατομικής και διαδραστικής κουλτούρας
Καινοτόμα συστήματα έναντι των λογισμικών εργασίας
Ανακάλυψη ευκαιριών έναντι της συνεργασίας με τον πελάτη
Δημιουργία εναλλακτικών εκδοχών του μέλλοντος έναντι της απόκρισης στις αλλαγές
Εννοώντας ότι αν και τα στοιχεία στα δεξιά ενέχουν εγγενώς αξία, εμείς εκτιμούμε περισσότερο την αξία των στοιχείων στα αριστερά.

Δώδεκα αρχές των οργανισμών Future-Fit (Έτοιμοι για το Μέλλον)

Δίνουν χαρά στα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της διαρκούς παροχής μοναδικών λύσεων που έχουν αξία.
Καλωσορίζουν τη δημιουργικότητα και τη μάθηση συνεχώς. Οι διαδικασίες Future-Fit αξιοποιούν την αλλαγή για το ευρύτερο καλό ή για να αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα.
Διαμορφώνουν το μέλλον μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών, που περιλαμβάνουν από γρήγορες νίκες έως μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες, με προτίμηση για επαναστατικές ευκαιρίες.
Ο οργανισμός πρέπει να συν-δημιουργεί διαρκώς με την Κοινότητα.
Οικοδομούν συστήματα που υποστηρίζουν μια κουλτούρα πολυμορφίας και ένταξης χωρίς αποκλεισμούς. Δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου όλοι είναι ίσοι. Εμπιστεύονται και δίνουν κίνητρα σε όλους ώστε να αποδίδουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
Η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη μέθοδος για ανταλλαγή πληροφοριών με την Κοινότητά σας είναι ένας συνδυασμός ψηφιακής και διαπροσωπικής επικοινωνίας.
Καινοτόμες λύσεις που υλοποιούν τις φιλοδοξίες των ενδιαφερόμενων μερών αποτελούν το πρωταρχικό μέτρο της προόδου.
Οι διαδικασίες Future-Fit προάγουν τη βιώσιμη πρόοδο και ανάπτυξη. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν χωρίς φόβο και να αλλάξουν ρυθμό με δεδομένο το πλαίσιο.
Η διαρκής εστίαση στις αναδυόμενες τάσεις, κανονισμούς και διακυβέρνηση ενισχύει τη δυνατότητα να διατηρούν τη σημαντική θέση τους στο μέλλον.
Η καινοτομία — η τέχνη της αδιάκοπης αμφισβήτησης της κατεστημένης κατάστασης — είναι απαραίτητη.
Τα βέλτιστα μοντέλα, μέθοδοι και έννοιες αναδύονται από τις αλληλεπιδράσεις της Κοινότητας.
Ανά πάσα στιγμή, ο οργανισμός στοχάζεται τον τρόπο να γίνει περισσότερο Future-Fit, και στη συνέχεια συντονίζει και προσαρμόζει τη συμπεριφορά και τα συστήματά του αναλόγως.